Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is Praktijk Blaauw de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Klachtenfunctionaris 
Dus heeft u een klacht over een behandeling of over uw behandelaar en lukt het niet die samen met de betrokken therapeut op te lossen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging waarbij uw behandelaar is aangesloten (voor een orthomoleculair consult is dit de MBOG; voor een natuurgeneeskundig consult is dat de LVNT). Deze desbetreffende klachtenfunctionaris is de persoon die vervolgens met u in contact zal treden. De Klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen.

Geschilleninstantie
Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut, met hulp van de Klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris van de MBOG u verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Voor de LVNT zal dit de RBCZ/TCZ zijn. Deze onafhankelijke instanties behandelen uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk.

Tuchtcollege en Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) 
Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris u naar het tuchtcollege van de vereniging waarbij uw behandelaar is aangesloten. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.