In het kort: bij een orthomoleculaire behandeling hoort het gebruik van gezonde voeding, gericht op het individu met geconcentreerde voedingssupplementen, waarin onder meer vitamines, mineralen, enzymen, spoorelementen, aminozuren, nucleotiden, vetzuren zijn verwerkt. Dit zijn allemaal puur lichaamseigen stoffen, die door het lichaam worden benut om biologische processen te reguleren, de lichamelijke weerstand te onderhouden en versterken, om te ontgiften, enzovoort.

Nu wat uitgebreider:
Als men denkt aan het aanvullend gebruik van vitamines, mineralen e.d. (voedingssupplementen), associeert men dat al gauw met preventieve gezondheidszorg: men wil ziektes voorkomen door de conditie op een zo goed mogelijk peil te brengen. Dit is zeker een goed idee, want het standpunt van de overheid dat onze normale voeding alle bouwstenen voor de gezondheid in voldoende mate bevat, is inmiddels onweerlegbaar als onjuist aangetoond (zie het rapport van de Stichting Orthomoleculaire Educatie van april 1995, uitgebracht aan het ministerie van VWS en de regelmatige uitgevoerde Voedselconsumptiepeilingen in Nederland). Destijds was ik als medewerker verbonden aan de Stichting Orthomoleculaire Educatie en mede betrokken bij de totstandkoming van dit rapport).

Een andere zaak is echter het gebruik van voedingssupplementen ter herstel van de gezondheid. De biochemische research van de afgelopen decennia heeft zeer veel aanknopingspunten opgeleverd voor de relatie voeding – gezondheid. Bij de huidige stand van biochemische kennis is het mogelijk zeer veel aandoeningen en kwalen waaraan mensen kunnen lijden, te verminderen of zelfs te genezen met behulp van voedingsstoffen, met name door deze voedingsstoffen sterk te concentreren, waardoor unieke herstelmogelijkheden beschikbaar komen.

Dit creëert mogelijkheden die voorheen niet aanwezig waren. De orthomoleculaire geneeskunde maakt gebruik van deze mogelijkheden en heeft dan ook de potentie om (bepaalde) kwalen niet alleen te verlichten, maar ze ook echt te verbeteren of te genezen. Diverse ziektebeelden ontstaan door een absoluut gebrek aan voedingsstoffen, hiervoor bestaat geen verschil van mening. Nog meer ziektebeelden ontstaan door een relatief tekort aan voedingsstoffen (niet alle weefseldelen en organen krijgen voldoende stoffen om hun functies optimaal te blijven uitoefenen. Gevolg: vage klachten), maar hierover bestaat nog steeds verschil van mening. Met name de officiële instanties willen dit standpunt nog niet officieel innemen, hetgeen te maken heeft met het achterblijven van het onderwijs, vooroordelen en gebrek aan biochemische kennis.

Niettemin kan elke patiënt profiteren van deze, relatief, nieuwe en recente kennis en als zodanig zelf ondervinden hoe heilzaam de orthomoleculaire therapie kan zijn. Bij een deskundige behandeling geldt voorts, dat men het organisme met voedingsstoffen normaliter niet kan beschadigen (hiertoe dient iemand opgeleid te zijn in de orthomoleculaire geneeskunde). Dit in schrille tegenstelling tot de reguliere medicijnen die zich veelal kenmerken door bijwerkingen en zelfs sterfgevallen. De orthomoleculaire therapie is een complex van diverse maatregelen op het vlak van de voeding, waarbij adviezen worden gegeven voor een gezonde basisvoeding en de juiste keuze van orthomoleculair gedoseerde voedingssupplementen. Dit met het uiteindelijke doel de biochemische processen te normaliseren, d.w.z. weer gezond te worden.

Kan het gebruik van orthomoleculaire preparaten bijwerkingen geven bij deskundig gebruik?
Nee veelal niet, althans geen ongewenste. Soms kan een organisme beslissen tot het gebruik van de voedingsstoffen ten behoeve van veranderingsprocessen (om zaken in het lichaam ten goede te keren) en/of het opstarten van ontgiftingsprocessen (om een vervuild organisme al of niet gedeeltelijk te reinigen). Zoiets merkt men dan wel: men voelt zich tijdelijk minder goed. Veelal duurt zo’n periode echter niet langer dan enkele dagen tot een paar weken. Wel kan een intolerantie of allergie een reactie geven.

Hoe lang duurt het in het algemeen voordat men verbetering bespeurt?
Dit is uiteraard afhankelijk van de situatie, en kan per individu nogal verschillen. Maar als globale richtlijn mag gelden, dat de meeste patiënten verbetering gaan merken na ongeveer 3-8 weken. Meestal merkt men dat in het begin vooral aan de toenemende energie en vitaliteit, zowel lichamelijk als psychisch. Vaak zal bij een chronisch verloop van de klachten een behandelingstermijn van een eerste 3 maanden worden voorgesteld om het lichaam de kans te geven in deze tijd een verandering in de fysiologie of het metabolisme te realiseren, die tot een beter evenwicht in het lichaam kan bijdragen.

Leidt orthomoleculaire therapie tot (blijvende) genezing?
Dit is geheel afhankelijk van het antwoord op de vragen als:
– is er een oorzaak van de klachten vastgesteld?
– is deze oorzaak orthomoleculair te behandelen?
– hoe ver is het ziekteproces gevorderd?
– hoe liggen de regeneratiemogelijkheden bij de patiënt in kwestie?
– hoe liggen de mogelijkheden bij de patiënt, budgettair alsook anderszins, om een langdurige orthomoleculaire therapie te volgen?
– is de patiënt bereid om zijn voedings- en levensstijl aan te passen?

Hoe wordt vastgesteld welke voedingsstoffen u nodig heeft?
Uitgebreide studie, specifieke specialisaties en kennis aangaande de relatie tussen gezondheid en ziekte en kennis aangaande aanvullende biochemische analyses (al dan niet regulier) geven aan dat er een relatie gelegd kan worden tussen uw klachten en daarmee corresponderende voedingstekorten. Veelal wordt ook gebruik gemaakt van aanvullende onderzoeken om inzicht te krijgen in het functioneren van weefsels en organen. Hierbij kan gedacht worden aan bloed, urine, speeksel en ontlastingsonderzoek. Lees verder.

Hoe duur is een orthomoleculaire therapie?
Ook hier geldt weer dat dit sterk afhankelijk is van de aard van het ziektebeeld en de daarop aansluitende behandeling. Als globale indicatie kun je aannemen, dat de minimumkosten van een volwaardige orthomoleculaire therapie (aanvulling met supplementen) zo’n 30-150 euro per maand voor de duur van drie maanden bedragen. Het is mijn taak om samen met u te bespreken wat de mogelijkheden zijn, om aldus tot een optimale receptuur te kunnen komen. Optimaal, vanuit zowel de financiële als de therapeutische hoek bekeken. Veelal blijkt dat indien de mogelijkheid bestaat dit financieel te dragen, een kuur van gemiddeld 75-150 euro per maand een doeltreffende therapie kan opleveren.

Voor een meer optimale diagnose kan ook gekozen worden voor uitgebreider onderzoek dan tot dan toe is verricht via de huisarts of specialist. Alleen komen deze kosten vaak voor eigen rekening. In het eerste consult kunnen de mogelijkheden en onmogelijkheden op dit gebied met elkaar besproken worden.

Moet ik mijn medicijnen stoppen van de huisarts of specialist?
Nee, onder geen beding. Uw huisarts of specialist is verantwoordelijk voor de voorgeschreven medicatie. Soms kan het zinvol zijn in overleg met de voorschrijver te bespreken om één of meerdere medicijnen te verlagen of te stoppen.

Komt de orthomoleculaire therapie voor vergoeding in aanmerking?
Ja, in de meeste gevallen zeer zeker! Wat betreft de consulten: de orthomoleculair/natuurgeneeskundige geneeskunde uitgeoefend door MBOG leden en LVNT leden wordt veelal door ruim ca. 50 ziektekostenverzekeraars (deels) vergoed, mede afhankelijk van uw aanvullende ziektekostenpolis. Wat betreft de kosten van de preparaten en aanvullende onderzoeken: de orthomoleculaire preparaten komen (meestal) niet voor vergoeding in aanmerking.  Advies voor u als verzekerde: neem van tevoren contact op met uw ziektekostenverzekeraar, opdat u tijdig weet of en onder welke voorwaarden u voor vergoeding in aanmerking kunt komen!

Hoe kan ik mij oriënteren op de mogelijkheden van de orthomoleculaire geneeskunde?
U kunt o.a. informatie vinden in het boekje ‘Orthomoleculaire voeding’, door R.A. Nieuwenhuis, Ankertje 112, Uitg. Ankh-Hermes. Dit boekje legt de verantwoordelijkheid voor de gezondheid bij uzelf, maar raadt u wel aan de diensten van een deskundige in te huren voor de meer gecompliceerde gevallen.

Waar kan ik terecht voor nadere informatie?
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mij door middel van het contactformulier.