Privacyverklaring Praktijk Blaauw B.V.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Vooraf heeft u mogelijk online een afspraak gemaakt waarmee ook enkele standaardvragen door u zijn ingevuld. Ook deze gegevens wordt zorgvuldig mee omgegaan.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

· zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

· ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkblaauw.nl

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming en desnoods anoniem

· Voor overeengekomen laboratoriumonderzoek

· Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid

· Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing

· Voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

· Voor een mailinglijst zodat u op de hoogte gehouden wordt over de praktijk. Hiervoor is altijd in de mail een uitschrijfmogelijkheid aanwezig.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats

• uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de behandeling, waar of dienst

• de kosten van het consult, waar of dienst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkblaauw.nl. Praktijk Blaauw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Blaauw, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                              Cronjéstraat 1

Postcode en plaats:                                                      6543 MK NIjmegen

Telefoonnummer:                                                       024-2022615

E-mailadres:                                                                info@praktijkblaauw.nl

Vs. 07-2019